Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Læsetid: 96 minutter GYLDIG FRA 1 JANUAR 2020 Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Formål, ansvar for indsatsen og målgrupper Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Ansvar for indsatsen Kapitel 3 Målgrupper, visitation og tidsperioder Afsnit II Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere og tilmelding som jobsøgende Kapitel 4 Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere Kapitel 5 Tilmelding afFortsæt læsning Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Principafgørelse 26-19

Læsetid: 25 minutter Kravet om dokumentation betyder, at kommunen skal sikre, at ressourceforløb iværksættes i de sager, hvor det er relevant. En borger skal som udgangspunkt have deltaget i mindst ét ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension. Kommunen skal dog tilkende førtidspension, selvom der ikke er gennemført et ressourceforløb, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.

Principafgørelse 25-19

Læsetid: 11 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 25-19 om merudgifter – tabt arbejdsfortjeneste – sektoransvar – transport – skole – skolefritidsordning – sammenligningsgrundlag – samlivsophævelse Principafgørelsen fastslår Forældre, der forsørger og passer et barn i hjemmet med nedsat funktionsevne, kan få dækket merudgifter ved forsørgelsen af barnet og tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet efter serviceloven. Det er en betingelse,Fortsæt læsning Principafgørelse 25-19

Principafgørelse 24-19

Læsetid: 9 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 24-19 om ændring af anbringelsessted – flytning til anbringelse på en sikret døgninstitution – flytning til anbringelse på en særlig sikret afdeling på en delvis lukket døgninstitution – flytning til anbringelse på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution Principafgørelsen fastslår Kompetence Det er børn og unge-udvalget, der træffer afgørelse om anbringelse afFortsæt læsning Principafgørelse 24-19

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Læsetid: 3 minutter Målgruppen for forsøget er personer, der skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet med henblik på, at teamet afgiver indstilling i sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig erhvervsdrivende, førtidspension og sygedagpengesager, jf. § 9 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.