Indsamlingsloven

Senest redigeret

Læsetid: 6 minutter

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

I medfør af § 14, stk. 5 og § 15 i lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Ansøgning om tilladelse til at foretage indsamling, fremgangsmåde ved indsamlinger m.v.

§ 1. En indsamling skal forestås af en juridisk person eller af mindst tre fysiske personer, hvoraf mindst en skal være myndig.

Stk. 2. Når indsamlingen forestås af en juridisk person, skal der angives mindst en myndig person, som skal være medansvarlig for de forpligtelser, der påhviler arrangøren efter indsamlingsloven og denne bekendtgørelse. Angivelsen skal indeholde oplysning om personens navn, adresse og personnummer.

§ 2. Ansøgning om tilladelse efter indsamlingslovens § 3 skal indgives i papirform eller elektronisk til Indsamlingsnævnet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om

1) hvem der skal forestå indsamlingen, herunder de pågældendes navne, adresser samt person- og/eller CVR-numre,

2) i hvilket tidsrum indsamlingen skal foretages,

3) i hvilket område indsamlingen skal foregå,

4) på hvilken måde indsamlingen skal foretages, herunder oplysninger om eventuelle mobile betalingsløsninger,

5) til hvilket formål midlerne skal anvendes, og

6) hvilken konto der er oprettet til indsamlingen, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3. Ved ansøgning om tilladelse skal Indsamlingsnævnets ansøgningsblanket, der er tilgængelig på Indsamlingsnævnets hjemmeside, anvendes.

Stk. 4. Ansøgningen skal underskrives af de personer, som forestår indsamlingen, jf. § 2, stk. 2, nr. 1. Hvis indsamlingen forestås af en juridisk person, skal ansøgningen underskrives af den eller de personer, der kan tegne den juridiske person, samt af den person, der er medansvarlig for indsamlingen i medfør af § 1, stk. 2.

§ 3. Ansøgning om tilladelse efter indsamlingslovens § 4 skal indgives i papirform eller elektronisk til Indsamlingsnævnet.

Stk. 2. Ved ansøgning om tilladelse efter indsamlingslovens § 4, stk. 1, skal Indsamlingsnævnets blanket, der er tilgængelig på nævnets hjemmeside, anvendes.

Stk. 3. Ansøgningen skal underskrives af den eller de personer, der kan tegne organisationen.

§ 4. En ansøgning om tilladelse til at foretage en husindsamling eller gadeindsamling, jf. indsamlingslovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, skal indgives til Indsamlingsnævnet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde

1) oplysning om, at organisationen har en tilladelse efter indsamlingslovens § 4, stk. 1,

2) oplysninger, der sandsynliggør, at der ved indsamlingen kan indbringes et godt indsamlingsresultat, herunder regnskaber for eventuelt tidligere afholdte indsamlinger, et budget for indsamlingen, herunder forventningerne til overskudsgraden, samt det forventede antal indsamlere og den forventede geografiske placering og spredning af indsamlere,

3) oplysninger om organisationens folkelige forankring, herunder organisationens indtægter, kontingenter og andre bidrag, samt oplysninger om antallet af organisationens frivillige, organisationens kontaktflader i form af eventuelle samarbejdsaftaler eller netværk og organisationens informations- og oplysningsvirksomhed, og

4) organisationens vedtægter skal vedlægges.

Stk. 3. Ved ansøgning om tilladelse til husindsamling eller gadeindsamling skal Indsamlingsnævnets ansøgningsblanket, der er tilgængelig på Indsamlingsnævnets hjemmeside, anvendes.

§ 5. Ved indsamlinger, der foretages ved opstilling af indsamlingsbøsser, gælder Indsamlingsnævnets vilkår om indretning, anbringelse og tømning af indsamlingsbøsserne, som kan findes på nævnets hjemmeside.

Stk. 2. Ved anvendelse af indsamlingsbøsser skal Indsamlingsnævnet oplyses om, hvor indsamlingsbøsserne er opstillet. Hvis indsamlingsbøsser opstilles ved en virksomhed, skal virksomhedens CVR-nummer oplyses.

Kapitel 2

Håndtering og anvendelse af indsamlede midler, regnskab og revision m.v.

§ 6. Indsamlede midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal være oprettet til dette særlige formål.

Stk. 2. Organisationer, der har tilladelse efter indsamlingslovens § 4, stk. 1, kan indsætte indsamlede midler på en konto, der giver mulighed for, at de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen.

Stk. 3. Indsamlede midler kan også anbringes i obligationer, hvori umyndiges båndlagte arv kan anbringes.

Stk. 4. Indsamlingsnævnet offentliggør på nævnets hjemmeside kontooplysninger, jf. stk. 1, og oplysninger om eventuelle mobile betalingsløsninger, jf. § 2, stk. 2, nr. 4, for tilladte indsamlinger.

§ 7. Indsamlede midler må ikke uden Indsamlingsnævnets tilladelse anvendes til andre formål end angivet i ansøgningen.

Stk. 2. Der kan anvendes et rimeligt beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med indsamlingen.

§ 8. Der skal føres regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med en indsamling efter indsamlingslovens § 3. Regnskabet skal indeholde

1) oplysninger om indsamlingens samlede indtægter,

2) oplysninger om anvendelsen af de indsamlede midler, herunder eventuelle udgifter til administration, jf. § 7, stk. 2, og

3) en erklæring om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Regnskab og erklæring nævnt i stk. 1 skal være underskrevet af de ansvarlige for indsamlingen og skal være udfærdiget på dansk eller engelsk.

Stk. 3. Regnskabet skal indsendes til Indsamlingsnævnet senest seks måneder efter indsamlingens afslutning. Fristen for indsendelse af regnskabet kan forlænges af Indsamlingsnævnet.

Stk. 4. Er de indsamlede midler ikke anvendt på tidspunktet for indsendelsen af regnskabet, skal de ansvarlige for indsamlingen inden 1 år efter regnskabets aflæggelse afgive erklæring om, hvad de indsamlede midler er anvendt til. De ansvarlige for indsamlingen skal årligt afgive en sådan erklæring, indtil samtlige indsamlede midler er anvendt. I tilfælde af, at regnskabet skal revideres, jf. § 11, påhviler pligten til at afgive erklæring herom revisor. Erklæringen offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Stk. 5. Ved udarbejdelse af regnskab efter stk. 1 skal Indsamlingsnævnets regnskabsblanket, der er tilgængelig på nævnets hjemmeside, anvendes. 1. pkt. gælder dog ikke, hvis regnskabet revideres af en revisor efter § 11, stk. 1.

Stk. 6. Indsamlingsnævnet kan i forbindelse med kontrol af et regnskab kræve yderligere oplysninger fra indsamleren.

§ 9. Organisationer, der har fået tilladelse efter indsamlingslovens § 4, skal udarbejde et årsregnskab, jf. indsamlingslovens § 4, stk. 5. Årsregnskabet skal indeholde

1) oplysninger om, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget i det pågældende regnskabsår,

2) oplysninger om de enkelte indsamlingers indtægter og anvendelsen af de indsamlede midler, herunder eventuelle udgifter til administration,

3) en beretning, der beskriver væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger, og

4) en erklæring om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Årsregnskab, beretning og erklæring nævnt i stk. 1 skal være underskrevet af de ansvarlige for indsamlingen og skal være udfærdiget på dansk eller engelsk.

Stk. 3. Årsregnskabet skal indsendes til Indsamlingsnævnet senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 4. Indsamlingsnævnet kan i forbindelse med kontrol af et årsregnskab kræve yderligere oplysninger fra organisationen.

§ 10. For husindsamlinger og gadeindsamlinger udarbejdes et særskilt regnskab. Regnskabet skal indeholde

1) oplysninger om indsamlingens samlede indtægter,

2) oplysninger om anvendelsen af de indsamlede midler, herunder eventuelle udgifter til administration, jf. § 7, stk. 2,

3) en beretning med oplysninger om antallet af indsamlere samt kort over anvendte ruter og

4) en erklæring om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Regnskab, beretning og erklæring nævnt i stk. 1 skal være underskrevet af de ansvarlige for indsamlingen og skal være udfærdiget på dansk eller engelsk.

Stk. 3. Organisationer, som foretager husindsamling og gadeindsamling samme dag, kan aflægge et samlet regnskab for husindsamlingen og gadeindsamlingen.

Stk. 4. Regnskabet skal indsendes til Indsamlingsnævnet senest seks måneder efter indsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Indsamlingsnævnet kan i forbindelse med kontrol af et regnskab kræve yderligere oplysninger fra organisationen.

§ 11. Regnskaber udfærdiget efter §§ 8-10 skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis det indsamlede beløb overstiger 50.000 kr.

Stk. 2. Revisoren påser, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration samt anvendelsen af de indsamlede midler.

Stk. 3. Det skal fremgå af revisorens påtegning, hvis regnskabet ikke indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne, jf. § 8, stk. 1, nr. 3, § 9, stk. 1, nr. 4, og § 10, stk. 1, nr. 4.

§ 12. Hvis indsamleren har en hjemmeside, skal regnskaber aflagt i medfør af §§ 8-10 offentliggøres herpå.

Kapitel 3

Nærmere om husindsamling og gadeindsamling

§ 13. Indsamlingsnævnet afgør fordelingen af indsamlingsdage mellem de organisationer, som meddeles tilladelse til husindsamling og gadeindsamling, hvis organisationerne ikke kan blive enige herom.

§ 14. Indsamlingsnævnet kan fastsætte yderligere retningslinjer for indgivelse af ansøgning om tilladelse til husindsamling og gadeindsamling. Retningslinjer herom offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

§ 15. For husindsamlinger og gadeindsamlinger gælder foruden reglerne i §§ 1, 6, 7 og 10-12 følgende regler:

1) Indsamlingen skal finde sted i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 18.

2) Børn under 11 år må ikke anvendes som indsamlere, og børn mellem 11 og 18 år må kun samle ind i forbindelse med en husindsamling og gadeindsamling, hvis de følges to og to, eller hvis de er i følgeskab med en voksen.

3) Husindsamling må kun finde sted én gang hos hver husstand i forbindelse med en bestemt indsamling.

Stk. 2. Ved indsamlinger med indsamlingsbøsser kan Indsamlingsnævnet fastsætte vilkår om indretning og tømning af indsamlingsbøsserne.

Kapitel 4

Betaling for tilladelse til at foretage indsamling

§ 16. Betaling efter indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 1-7, skal ske til en bankkonto angivet af Indsamlingsnævnet.

Stk. 2. Betaling efter indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 1-7, skal ske senest samtidig med indsendelse til Indsamlingsnævnet af ansøgning om tilladelse. Modtages betalingen ikke i overensstemmelse med 1. pkt., afvises ansøgningen af nævnets sekretariat.

Stk. 3. Betaling efter stk. 1 skal ske i danske kroner.

Stk. 4. Betaling efter stk. 1 skal være ledsaget af oplysning fra betaleren om den indsamling eller organisation, som betalingen vedrører.

Kapitel 5

God indsamlingsskik

§ 17. Indsamlingsnævnet udarbejder retningslinjer om god indsamlingsskik i henhold til indsamlingslovens § 8, stk. 1. Retningslinjerne indeholder bl.a. bestemmelser om

1) den respekt, der bør udvises for bidragyderens integritet og handlefrihed samt øvrige organisationers integritet og handlefrihed,

2) den åbenhed, der bør være om organisationens formål, ledelse og økonomi, og

3) den troværdighed, der bør være om indsamlingens formål og brugen af de indsamlede midler.

Stk. 2. Retningslinjerne for god indsamlingsskik offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

§ 18. Klage over overtrædelse af god indsamlingsskik skal indgives i papirform eller elektronisk til Indsamlingsnævnet. Indsamlingsnævnets klageblanket, der er tilgængelig på Indsamlingsnævnets hjemmeside, kan anvendes.

Stk. 2. Indsamlingsnævnet indhenter en skriftlig udtalelse fra den indsamler eller organisation, som klagen vedrører, og kan under sagens behandling indhente supplerende oplysninger.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 19. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1 og 6, § 7, stk. 1, §§ 8-12 og § 15, stk. 1, straffes med bøde, medmindre anden straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. På samme måde straffes den, der overtræder vilkår fastsat af Indsamlingsnævnet i henhold til § 15, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v. ophæves.

Justitsministeriet, den 26. februar 2020

Nick Hækkerup

/ Mette Kjølby Miller-Harris